Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Δωμάτια
ανάπτυξης φυτών
Walk-in GRW/CMP2
 
 
Οι θάλαμοι (δωμάτια) ανάπτυξης φυτών της CDR προσομοιώνουν κάθε επιθυμητό περιβάλλον για απαιτητικές ερευνητικές εφαρμογές εργαστηρίων γεωπονίας-βιολογίας-οικολογίας. Εκτελούν με ακρίβεια, αξιοπιστία και σταθερότητα κυκλικά προγράμματα  θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας , φωτισμού και ποτίσματος. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας μπορούν να ελέγχουν-ρυθμίζουν την σύνθεση της ατμόσφαιρας σε αέρια όπως CO2 ή Ο2.
Οι θάλαμοι διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες αναλόγως της θέσεως του συστήματος φωτισμού το οποίο μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του θαλάμου με αντίστοιχη διεύθυνση της ροής του αέρα από κάτω προς την οροφή ή οριζόντια.
Θάλαμος ανάπτυξης φυτών
Walk-in GRW/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το τρίτης γενιάς προγραμματιζόμενο σύστημα ελέγχου CMP2 είναι αποτέλεσμα 24ετούς εμπειρίας και υλοποίησης προτάσεων χρηστών από τα  περισσότερα Ελληνικά ερευνητικά εργαστήρια.

 

Κοινά χαρακτηριστικά των θαλάμων αποτελούν η κατασκευή τους με τοιχώματα τύπου sandwich από γαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο και μόνωση υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, το εξαιρετικά ανθεκτικό αερόψυκτο ψυκτικό κύκλωμα με προδιαγραφές tropical, τα κανάλια ομοιόμορφης διανομής-κυκλοφορίας  αέρα, η πόρτα με συσκοτιζόμενο παράθυρο παρατήρησης και οι υποδοχές εισόδου εξωτερικών οργάνων, το σύστημα αυτομάτου ποτίσματος.

Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία