Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Χάρτης ιστοσελίδας
• Πελατολόγιο Ιδιωτικά Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου
• Πελατολόγιο Πανεπιστήμια 1
• Εξοπλισμός Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου υλικών
• Δωμάτια συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος (φορητά)
• Δεξαμενή συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος (δωμάτιο)
• Δωμάτια συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος (λυόμενα)
• Εξοπλισμός ή αναβάθμιση υπαρχόντων εγκαταστάσεων
• Θάλαμοι συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος
• Δεξαμενές συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος
• Δεξαμενές συντήρησης δοκιμίων τσιμέντου και σκυροδέματος
• Δεξαμενή επιταχυνόμενης ωρίμανσης δοκιμίων
• Ψύκτης θερμοστάτησης υγρών
• Κλίβανοι μεσαίου μεγέθους
• Κλίβανοι μεγάλου μεγέθους
• Βιοκλιματικοί θάλαμοι Θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών
• Θάλαμοι πάγωσης αποπάγωσης αέρα-νερού
• Δεξαμενή νερού εμβάπτισης κεραμιδιών σε κενό αέρος
• Θάλαμος θερμικής καταπόνησης έτοιμων κονιαμάτων
• Θάλαμοι ψύξης απόψυξης αέρα-αέρα
• Ψηφιακά υδατόλουτρα
• Υδατόλουτρο ελέγχου τριχοειδούς απορρόφησης
• Λουτρά υπέρηχων
• Καταγραφικά, data loggers και Όργανα μέτρησης
• Κλιματισμός ακριβείας εργαστηρίων
• Εξοπλισμός Εργαστηρίων Γεωπονίας & Βιολογίας
• Δωμάτια ανάπτυξης φυτών
• Θάλαμοι ανάπτυξης φυτών
• Δωμάτια προβλάστησης σποριόφυτων
• Προβλαστήρια
• Θάλαμοι προβλάστησης μικρού μεγέθους
• Δωμάτια και θάλαμοι ιστοκαλλιέργειας
• Θάλαμοι εκτροφής εντόμων Εντομοτροφεία
• Θάλαμοι επιμόλυνσης Υγροί θάλαμοι
• Επωαστικοί θάλαμοι
• Εργαστηρικά ψυγεία και καταψύξεις
• Βιοκλιματικοί θάλαμοι Θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών
• Επωαστικοί θάλαμοι έκκεντρης ανάδευσης
• Πλατφόρμες έκκεντρης ανάδευσης
• Θάλαμοι οριζόντιας θετικής νηματικής ροής
• Κλίβανοι μεσαίου μεγέθους
• Βοηθητικός εξοπλισμός θαλάμων
• Κλιματισμός ακριβείας εργαστηρίων
• Εξοπλισμός εργαστηρίων Βιομηχανιών φαρμάκων
• Δωμάτια και θάλαμοι ελέγχου σταθερότητας φαρμάκων
• Κλίβανοι μεσαίου μεγέθους
• Κλίβανοι μεγάλου μεγέθους
• Επωαστικοί θάλαμοι
• Βιοκλιματικοί θάλαμοι Θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών
• Εργαστηρικά ψυγεία και καταψύξεις
• Επωαστικοί θάλαμοι έκκεντρης ανάδευσης
• Πλατφόρμες έκκεντρης ανάδευσης
• Θάλαμοι οριζόντιας θετικής νηματικής ροής
• Κλιματισμός ακριβείας εργαστηρίων
• Εξοπλισμός Φυτώριων, Παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού και Ελέγχου βλαστικότητας σπόρων
• Δωμάτια προβλάστησης σποριόφυτων
• Προβλαστήρια, βλαστήρια
• Θάλαμοι προβλάστησης μικρού μεγέθους
• Εξοπλισμός παραγωγής σποριοφύτων
• Δωμάτια και θάλαμοι ιστοκαλλιέργειας
• Θάλαμοι οριζόντιας θετικής νηματικής ροής
• Δειγματολήπτες σπόρων
• Καταγραφικά, data loggers και Όργανα μέτρησης
• Αναλογικά και Ψηφιακά καταγραφικά χαρτιού
• Συστήματα συλλογής δεδομένων με υπολογιστή
• Φορητά όργανα μέτρησης
• Συσκευές μέτρησης και ελέγχου CO2
• Μικρές συσκευές εργαστηρίων
• Κλιματισμός, αερισμός, καθαρισμός αέρα εργαστηρίων
• Κλιματισμός ακριβείας εργαστηρίων
Air condition Split Units
• Καμπίνες καπνίσματος
• Κατασκευή ειδικών μηχανημάτων κατά παραγγελία
• Συντήρηση Επισκευή Τεχνική υποστήριξη
• Πελατολόγιο Ερευνητικά Εργαστήρια
• Πελατολόγιο Αντιπρόσωποι Εξωτερικού & Συνεργάτες
Χάρτης ιστοσελίδας
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Προϊόντα (Κατηγορίες προϊόντων)
cdr_v4_220110001008.gif
• Κλίβανοι μεγάλου μεγέθους
• Θάλαμοι εγκλιματισμού εμβολιασμένων σποριόφυτων
27 χρόνια
εμπειρίας στην σχεδίαση και κατασκευή
ειδικών μηχανημάτων
English
Site Map
• Πελατολόγιο Κρατικά Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου
• Πελατολόγιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης
• Πελατολόγιο Βιομηχανίες-Επιχειρήσεις
• Πελατολόγιο Τεχνικές εταιρίες Βιομηχ. Σκυροδέματος
• Πελατολόγιο Φυτώρια Εταιρίες εμπορίας σπόρων