Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
SH-20 / 30
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 
SH-20
SH-30
Εξωτερικές διαστάσεις  1160Χ715Χ930  1435Χ626Χ817
Διαστάσεις πλατφόρμας
 590Χ430
 900Χ470
Πλάτος έκκεντρης ανάδευσης
 25,4
 25,4
Ταχύτητα περιστροφής rpm
 30-
340
Σταθερότητα ταχύτητας rpm
 ±5
 ±5
Εύρος θερμοκρασίας/ακρίβεια χωρίς ψύξη
(προαιρετικά) με ψυκτικό κύκλωμα (tropical)
περιβάλλον έως +50 
4-45°
σταθερότητα
 ±0,5 C
Ενταση φωτισμού (προαιρετικά)
 133
 micromoles/m2/s
Παροχή ρεύματος
 220-240V
1pH/50Hz
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξoπλ.Φαρμακοβιομηχανιών
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ
Μεγάλη θερμοκρασιακή σταθερότητα εξασφαλίζει ο ηλεκτρονικός ελεγκτής τύπου PID με την μεγάλη και ευανάγνωση ψηφιακή οθόνη. Αντίστοιχη αξιοπιστία και ακρίβεια λειτουργίας εξασφαλίζει ο βιομηχανικού τύπου ρυθμιστής στροφών του Ιαπωνικού οίκου HITACHI στο σύστημα έκκεντρης ανάδευσης. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη για τον έλεγχο και την επιλογή της ταχύτητας περιστροφής.
Η εσωτερική κυκλοφορία του αέρα με ανεμιστήρα εξασφαλίζει άμεση και ομοιόμορφη εξισορρόπηση της θερμοκρασίας ανεξαρτήτως της θέσης των καλλιεργειών.
Προαιρετικά εξοπλίζονται με σύστημα φωτισμού με ρυθμιζόμενη ένταση και φωτοπερίοδο.
Επωαστικοί θάλαμοι έκκεντρης ανάδευσης
Η σειρά θαλάμων SH με έκκεντρη ανάδευση της ΕΜ.Ε.ΧΡΥΣΑΓΗΣ είναι κατάλληλοι για επώαση υγρών καλλιεργειών σε κωνικές φυάλες κάθε μεγέθους.
Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα  βαμμένο ηλεκτροστατικά με αντιτοξική πούντρα σκληρημένη σε φούρνο.
Διαθέτουν ένα στιβαρό εξαιρετικά ζυγισμένο και αξιόπιστο μηχανισμό ανάδευσης κατάλληλο για πολυετή χρήση απαλαγμένη από κραδασμούς και προβλήματα.