Εξοπλισμός εργαστηρίων Βιομηχανιών Φαρμάκων
Δωμάτια και θάλαμοι ελέγχου σταθερότητας φαρμάκων
Επωαστικοί θάλαμοι έκκεντρης ανάδευσης
Κλίβανοι μεσαίου μεγέθους
Πλατφόρμες έκκεντρης ανάδευσης
Ψυχόμενοι Κλίβανοι
Θάλαμοι οριζόντιας θετικής νηματικής ροής
Επωαστικοί Θάλαμοι
Κλιματισμός/αερισμός εργαστηριακών χώρων (θερμοκρασία-υγρασία-φιλτραρισμός αέρα)
Εργαστηρικά ψυγεία και καταψύξεις
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Κατηγορίες προϊόντων
Κλίβανοι μεγάλου μεγέθους
Βιοκλιματικοί θάλαμοι Θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Θάλαμοι φωτοσταθερότητας φαρμάκων (υπό κατασκευή)