Εξοπλισμός Φυτώριων
Εξοπλισμός Παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού
Εξοπλισμός Ελέγχου βλαστικότητας σπόρων
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Κατηγορίες προϊόντων
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Δωμάτια προβλάστησης για παραγωγούς σποριόφυτων
Προβλαστήρια φορητά
Δωμάτια και θάλαμοι ιστοκαλλιέργειας
Θάλαμοι οριζόντιας θετικής νηματικής ροής
(Laminar flow cabinets)
Θάλαμοι προβλάστησης μικρού μεγέθους
Δειγματολήπτες σπόρων
Συσκευές μέτρησης & εμπλουτισμού CO2
Σπαρτικές μηχανές ( σύντομα σε λειτουργία )
Θάλαμοι εγκλιματισμού εμβολιασμένων σποριόφυτων
Νέο