Εξοπλισμός εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου
προϊόντων και υλικών
Δωμάτια συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος
(φορητά)
Δωμάτια συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος
(λυόμενα)
Θάλαμοι συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος
Εξοπλισμός ή Αναβάθμιση υπαρχόντων
εγκαταστάσεων
Βιοκλιματικοί θάλαμοι
Θάλαμοι ελεγχόμενων συνθηκών
Θάλαμοι πάγωσης αποπάγωσης
(αέρα - νερού)
Δεξαμενές συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος
Δεξαμενές συντήρησης δοκιμίων τσιμέντου
και σκυροδέματος
Θάλαμοι ψύξης απόψυξης
(αέρα-αέρα)
Κλίβανοι μεσαίου μεγέθους
Ψηφιακά υδατόλουτρα (ακριβείας)
Θάλαμος θερμικής καταπόνησης έτοιμων
κονιαμάτων επιχρισμάτων
Λουτρά Υπέρηχων (λουτρά καθαρισμού)
Υδατόλουτρο ελέγχου τριχοειδούς
απορρόφησης υλικών
Κλιματισμός ακριβείας εργαστηρίων
Μετρητής υγρασίας στερεών υλικών
& επιφανειών
Δεξαμενή συντήρησης δοκιμίων
(Δεξαμενή μέσα σε φορητό δωμάτιο)
Δεξαμενή επιταχυνόμενης ωρίμανσης δοκιμίων
σκυροδέματος
Ψύκτης θερμοστάτησης υγρών
Βιομηχανικοί κλίβανοι
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Προϊόντα
Δεξαμενή νερού εμβάπτισης
κεραμιδιών σε κενό αέρος
Καταγραφικά, data loggers και Όργανα μέτρησης
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Θάλαμοι τεχνητής γήρανσης (υπό κατασκευή)